mzl

قرآن از جهات مختلف داراي اعجاز می باشد و معجزه اي زنده و جاويد است . اعجاز و تحدي قرآن در جنبه هاي لفظي ، سبک ، آهنگ ، تصوير سازي ، هندسه ی کلمات و بلاغت، منحصر به زبان عربي نيست بلکه شامل تحدي به هر متن ادبي در هر زباني مي شود . اگر دست روي هر متن ادبي زيبا بگذاريد و پنج خط آن را انتخاب کنيد و سپس دست روي يکي از صفحات قران بگذاريد و پنج خط آن را انتخاب کنيد آن گاه ميان سبک ، آهنگ و تصوير ها ، هندسه ی کلمات ، بلاغت و وزن آن ها مقايسه کنيد؛ تفاوت فاحشي ميان آن دو خواهيد ديد و ملاحظه مي کنيد که متن غير قراني از جهت رعايت نکات ادبي و بياني در حد و اندازه ی قران نيست . علاوه بر اين که اعجاز معنوي و بلنداي معارف قراني مهم تر از اعجاز لفظي است . اگر شما بتوانيد داستاني رانقل کنيد که هم واقعي باشد و هم از سبک و آهنگ و تصوير سازي و هندسه ی کلمات و فصاحت و بلاغت در اوج باشد يعني درنهايت زيبايي و رسايي باشد و همه ی نکات مربوط به هدايت و سعادت بشر در آن رعايت شده باشد و از هرگونه اضافه گويي و مطالب غير لازم بر کنار باشد و در عين ايجاز و اختصار همه ی نکات لازم در آن منعکس شده باشد و با کمترين لفظ بيش ترين معنا را به ذهن مخاطب منتقل کند و از هر گونه لفظ پردازي هاي زايد محفوظ باشد و در عين حال مراد خود را به طور کامل و رسا به مخاطب انتقال دهيد واين وضعيت به گونه اي باشد که نتوان يک خط يا عبارت آن را تبديل و عوض کرد و با تغيير يک خط و جمله از آن اوج سقوط کند به مرور زمان هر گز غبارکهنگي و يکنواختي بر چهره ی آن ننشيند و شنونده و خواننده را مجذوب نظرخود سازد آن گاه مي توانيد ادعا کنيد که قرآن معجزه ی الهي و کتاب بي رقيب و بي نظير خداوند نمي باشد وهر کس مي تواند شبيه آن را بياورد . 

قرآن درابعاد مختلف، اعجاز فراواني دارد بعضى از جنبه ‏هاى اعجاز آن عبارت است از:
1. اعجاز ادبى؛ قرآن برجسته ‏ترين اديبان عرب را سخت، شگفت ‏زده کرده و سرسخت‏ ترين دشمنان پيامبر (مانند وليد) بر فرابشرى بودن اسلوب زيبا و تركيب بديع آهنگ بى ‏نظير قرآن اعتراف كرده ‏اند. «آربرى» در اين زمينه مى ‏گويد: «قرآن آهنگ و موسيقى دلنشينى دارد كه عرب پيش از قرآن هرگز با چنين آهنگى آشنا نبوده است». او می گويد: «از قرآن ترجمه هاى بسيار زيادى انجام شده و هريك پس از چند روزى به كهنگى و فرسودگى گراييده است؛ اما قرآن هم چنان بر فراز اعصار با طراوت و تازگى برقرار مانده است. آيا اين خود نشانه ی الهى بودن آن نيست؟»
2. اعجاز علمى؛ يا رازهاى علمى نهفته در قرآن. اقيانوس بيكرانى از دانش‏هاى كيهان شناختى، انسان شناختى، تاريخ، نجوم، جنين شناسى و... در این کتاب آسمانی است كه دانشمندان شرق و غرب را به تحقيقات زيادى واداشته و سخت آنان را به حيرت افكنده است. در اين زمينه هزاران كتاب و مقاله از سوى دانشمندان در رشته ‏هاى مختلف علوم به نگارش درآمده و همه از عظمت قرآن و تطبيق آيات آن با جديدترين رهيافت‏ه اى دانش بشرى سخن گفته‏ اند. «موريس بوكاى» در كتاب مقايسه‏ اى ميان تورات، انجيل و قرآن و علم مى ‏گويد: «چگونه مى ‏توان از تطبيق قرآن با جديدترين فرآورده‏ ها علمى بشر در شگفتى فرو نرفت و آن را اعجاز به حساب نياورد».
3. اعجاز در پيشگويى ‏هاى تاريخى؛ مانند: غلبه ی روم بر ايران.
4. اعجاز در بيان رخدادهاى تاريخى پيشين؛
----------------------------
- - (Arberry.J.A)
- - (Maurice,Bucaille)
- و ... . V}براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر . ك: الف. مطهرى، مرتضى، وحى و نبوت؛ ب. طباطبايى، سيدمحمدحسين، تفسير الميزان، ج 1؛ پ. توسليان، سيد مرتضى، عظمت قرآن؛ ت. جمعى از نويسندگان «درراه حق»، درسهايى پيرامون شناخت قرآن؛ ث. گرامى، محمد على، درباره شناخت قرآن؛ ج. حجازى، فخرالدين، پژوهشى پيرامون قرآن و پيامبر؛ ح. مكارم شيرازى، ناصر، قرآن و آخرين پيامبر؛ خ. بوكاى، موريس، مقايسه‏اى ميان تورات، انجيل، قرآن و علم.{V
ر. ک : اعجاز قرآن ، علامه طبا طبايي2 - - قرآن و آخرين پيامبر ، ناصر مکارم شيرازي
ازسایت،قران پژوه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید